W koszyku produktów: 0. Wartość: 0,00 zł. Przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem vinylcity.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Firma VINYL POZNAŃ, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

  Adres prowadzenia działalności: Os. Rusa 79/3, 61-245 Poznań

  NIP 782 171 86 82, REGON 302429850,

  Adres poczty elektronicznej: sklep@vinylcity.eu,
  Nr telefonu +48 503039390 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zawartych za jego pośrednictwem Umów sprzedaży.

 2. Właścicielem sklepu vinylcity.eu, zarejestrowanego pod adresem http://vinylcity.eu jest firma VINYL POZNAŃ, mieszcząca się w Poznaniu na Os. Rusa 79/3, NIP 782 171 86 82, REGON 302429850.

 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towaru, wprowadzania nowego bądź usuwania Towarów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Zmiany te nie dotyczą zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.

 6. Korzystanie z serwisu, w tym dokonanie zakupu jednoznaczne jest z całkowitą akceptacją warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

 7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 8. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTORNICZNYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie zawartym w niniejszym Regulaminie.

 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  a) Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawierana jest na czas nieokreślony

  b) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 3. Warunki zawierania umowy o świadczeniu Usług elektronicznych:
  a) W chwili zakończenia procesu Rejestracji zostaje założone Konto Klienta, umożliwiające poruszanie po się sklepie vinylcity.eu, a w szczególności

  • Podgląd cen poszczególnych produktów
  • Dodawanie wybranych produktów do Koszyka
  • Sprawdzenie stanu swojego Konta Klienta
  • Dokonywanie zakupów w sklepie
  b) Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło oraz dane adresowe.
  c) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).


IV. CENNIK

 1. Ceny Produktów podane w sklepie vinylcity.eu podane są w polskich złotych.
 2. Ceny Produktów są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Oznacza to, że nie ulegają one zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą pojawić się po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny te zawierają wszelkie należne podatki, w tym podatek VAT oraz cło.
 4. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, które wskazywane są w trakcie składania Zamówienia.


V. JAKOŚĆ TOWARU

 1. Przedmioty wystawione na sprzedaż w sklepie internetowym vinylcity.eu są nowe oraz używane.

 2. Towar jest zawsze oceniany wg międzynarodowego systemu oceny płyt Record Collector's Grading System;


VI. ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędny jest dostęp do przeglądarki internetowej oraz poczty e-mail.

 2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać Rejestracji na stronie sklepu, a następnie dokonać wypełnić Formularz Zamówienia.

 3. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.

 4. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 5. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Europy i świata.

 6. Sklep nie wystawia faktur VAT.

 7. Sklep wystawia paragon jako dowód zakupu.
 8. Długość oczekiwania na realizację zamówienia podana jest każdorazowo przy opisie produktu.


VII. PŁATNOŚĆ

 1. Warunkiem wydania Towaru jest uiszczenie wpłaty za Towar i przesyłkę.

 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 3. Klient ma możliwość dokonania wpłaty za zakupiony Towar w jeden, wybrany przez siebie sposób:
  a) Płatność za pobraniem – zapłata następuje przy odbiorze Towaru
  b) Płatność przelewem – Klient jest zobowiązany do wcześniejszej wpłaty na podany numer Konta. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
  c) Płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Firmy.


VIII. DOSTAWA

 1. Zamówiony Towar Sklep dostarcza za pomocą firmy spedycyjnej lub Poczty Polskiej.

 2. Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie Firmy.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy spedycyjnej.


IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży bez obowiązku podawania przyczyny w terminie 10 dniowym.

 2. Warunkiem koniecznym odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży jest złożenie w przeciągu 10 dni przez Kupującego stosownego oświadczenia i dostarczenia go pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do Sprzedawcy.

 3. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

 4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 6. Klient zwraca Towar w terminie nie przekraczającym 14 dni. Towar ten powinien być w stanie nienaruszonym, nie noszącym znamion eksploatacji, w oryginalnym opakowaniu. Koszty przesyłki ponosi Klient.

 7. W przeciągu 3 dni od daty otrzymania Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu otrzymanego Towaru.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu o którym mowa powyżej w pkt 1 oraz 2;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.

 9. Prawo odstąpienia od umowy na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje podmiotom gospodarczym, którzy nabyli produkt w związku z prowadzoną działalnością.

 10. Produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.


X. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Reklamacja winna być złożona na piśmie i przesłana do Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 4. Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu.

 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty dostarczenia Klientowi pozbawionego wad Produktu ponosi Sprzedający.

 7. W ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez SKLEP, zostanie dokonana rekompensata poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie egzemplarza produktu spełniającego warunki umowy lub zwrot pieniędzy na wskazane konto.

 8. Reklamacja nie będzie uwzględniona, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości przesyłki.


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
  a) Udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 3 powyżej
  b) Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 6. Opis produktów, szata graficzna, dane, teksty, zdjęcia oraz regulamin jest własnością Sprzedawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

Projekt i wykonanie: Aktynova - sklepy Shoper, pozycjonowanie stron, strony RWD Kraków

Sklep internetowy Shoper.pl